fbpx

cool ideas to keep it fresh and warm

Verkoopvoorwaarden

 

rev_1_2020

 

1. Preambule
a. Afgezien van specifieke, schriftelijk overeengekomen ontheffingen, reguleren de hiernavolgende algemene verkoopvoorwaarden alle huidige en toekomstige verkoopcontracten tussen de partijen.
b. Onverminderd de overeenkomsten welke uitdrukkelijk tussen de partijen zijn afgesloten, worden de hiernavolgende algemene verkoopvoorwaarden gebaseerd op de volgende reguleringen: Verkopen binnen de EEG worden gereguleerd volgens de huidige EEG-verkoopreguleringen. Verkopen buiten de EEG worden gereguleerd volgens de huidige internationale verkoopreguleringen.


2. Uitvoering van het contract
a. Het contract wordt uitgevoerd als de verkoper de aankooporder ontvangt van de koper, volgens de offerte van de verkoper.
b. Acceptatie van de offerte van de verkoper – door de koper tot uitdrukking gebracht middels de aankooporder – is onherroepelijk.


3. Kenmerken van de goederen
a. Alle technische of commerciële informatie met betrekking tot gewicht, afmetingen, capaciteit, prijs en efficiëntie, getoond in catalogussen, brochures, folders, reclame-uitingen, tekeningen, prijslijsten en eventuele andere informatiebronnen over de goederen, dienen uitsluitend ter indicatie en zullen slechts bindend worden als deze uitdrukkelijk in het contact gespecificeerd zijn.
b. De verkoper behoudt het recht op het introduceren van passende veranderingen aan het product, zonder de belangrijkste essentiële specificaties van genoemde producten te wijzigen.


4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
a. Betalingen moeten worden uitgevoerd volgens de contractbepalingen. Afrondingen of inhoudingen zijn niet toegestaan.
b. In het geval van vertraging in betaling of inbreuk op het contract door de koper, heeft de verkoper het recht om de levering van de aangekochte goederen stop te zetten.
c. Een vertraging in de betaling impliceert de toepassing van wettelijke bankrentes volgens artikel 5 van het wettelijk decreet 231/02 (Richtlijn 2000/35/EG) (zesmaandelijkse ECB-rente, verhoogd met zeven basispunten).


5. Levering van de goederen
a. De levertijd welke bevestigd is door de verkoper dient ter indicatie en is geen deadline.
b. De levering van de goederen is af fabriek (EXW) Fogal Refrigeration S.r.l. (Via Tambarin n.1, Ronchi dei Legionari / Go), evenals de inzameling van de goederen, indien afgesproken door de verkoper.
c. Een eventuele transportverzekering moet worden aangevraagd door de koper, welke daarvoor alle kosten draagt.
d. De koper is verantwoordelijk voor enigerlei risico met betrekking tot het transport.
e. . De koper is verplicht tot het ophalen van de goederen welke de verkoper ter beschikking heeft gesteld. Als er bij het ophalen vertraging optreedt, heeft de verkoper het recht om de goederen te bewaren in een magazijn, ten laste van de koper. Overdracht van de goederen in het magazijn staat gelijk aan levering aan de verkoper, en de bijbehorende risico’s worden overgedragen aan de verkoper.
f. Prima di accettare la merce dal vettore, il Compratore ha l’obbligo di effettuare un accurato controllo, segnalando immediatamente al vettore la presenza di eventuali perdite o danni, con annotazione sulla bolla di consegna.
g. Eventuele klachten over de staat van verpakking, hoeveelheid, aantal of uiterlijke aspecten van de goederen (zichtbare gebreken) moeten schriftelijk gerapporteerd worden aan de verkoper binnen zeven dagen na ontvangst van de goederen, op straffe van verbeuring. Een gedetailleerde lijst met alle defecten en ongelijkmatigheden welke door de koper zijn opgemerkt, moeten niet later dan 24 maanden vanaf de leveringsdatum verstuurd worden naar de verkoper, op straffe van verjaring.
h. Eventuele andere klachten over defecten die niet aangetroffen kunnen worden na een zorgvuldige inspectie bij ontvangst van de goederen (verborgen gebreken) moeten binnen zeven dag vanaf het moment van ontdekking van dergelijke gebreken schriftelijk gerapporteerd worden aan de verkoper, op straffe van verval van dit recht en niet later dan vierentwintig maanden vanaf de leveringsdatum, op straffe van verjaring. Defecten en ongelijkmatigheden moeten gedetailleerd beschreven worden. In deze gevallen moet de koper de verpakking bewaren en het vervoersbedrijf onmiddellijk op de hoogte stellen, om de goederen onmiddellijk aan controle te onderwerpen.
i. Als er niet onmiddellijk een claim ingediend wordt, worden de goederen als geaccepteerd beschouwd en wordt voldaan aan de aankooporder.
j. Een eventuele claim ontheft de koper niet van de verplichting tot (tijdige) betaling van de betwiste goederen of andere hangende betalingen.
k. De inspectie welke wordt uitgevoerd door of op rekening van de koper op de locatie van de verkoper betekent een acceptatie van de goederen en vrijwaring van eventuele klachten of claims tegen de verkoper.


6. Buitengewone omstandigheden
De verkoper kan de uitvoering van contractuele verplichtingen uitstellen of stopzetten in het geval van buitengewone omstandigheden zoals stakingen, boycots, uitsluitingen, branden, oorlogen (al dan niet uitgeroepen), burgeroorlogen, rellen, revoluties, vorderingen, embargo’s, stroomstoringen, vertragingen in levering van onderdelen of grondstoffen, of veroorzaakt door daden of nalatigheden van de koper (bv. vergissingen of gebrek aan essentiële informatie op de aankooporder).
In het geval van onbeschikbaarheid van onderdelen of grondstoffen zal de verkoper deze onderdelen/grondstoffen vervangen door anderen van dezelfde kwaliteit, oorsprong en levensduur.
Deze omstandigheid kan leiden tot de niet-naleving van eisen, zoals merktekens van derden.


7. Tekeningen, documenten en technische specificaties
a. Enigerlei tekening, documentatie, technische gegevens of software over de specificaties van goederen, of betrekking hebbende op de productie en de assemblage van de goederen welke ontvangen zijn door de koper, blijft exclusieve verantwoordelijkheid van de verkoper.
b. Zonder schriftelijke toestemming van de verkoper heeft de koper geen toestemming tot verkoop, uitwisseling, reproductie, gebruik voor doelstellingen welke niet in het contract vermeld staan, verzending of communicatie aan anderen welke niet betrokken zijn bij het contract, van gegevens, tekeningen, software en in het algemeen enigerlei technische informatie over de aangekochte goederen, afkomstig van de verkoper.


8. Overdracht en behoud van eigendom
a. Het eigendom van de goederen wordt overgedragen aan de koper wanneer de goederen bij het vervoersbedrijf worden afgeleverd.
b. In het geval van onvolledige betaling of betaling na het moment van levering, blijft het eigendom van de goederen bij de verkoper, tot de betaling is afgerond.
c. In dergelijke gevallen onderneemt de koper elke mogelijke inspanning om een waardevol behoud van het eigendom van de verkoper vast te leggen in het land waar de goederen opgeslagen zijn. De verkoper heeft toestemming om enigerlei noodzakelijke actie te ondernemen, op rekening van de koper, om het behoud van het eigendom tegen derden te handhaven, inclusief de registratie van het behoud van eigendom bij de plaatselijke autoriteiten in het land van de koper.
d. De koper moet samenwerken met de verkoper om de noodzakelijke maatregelen te treffen en te handhaven om de eigendomsrechten van de verkoper te beschermen. In deze gevallen heeft de koper geen toestemming tot wederverkoop, opgave of in garantie geven van de goederen tot de betaling is afgerond.
e. In het geval van niet naleven van bovenstaande bepalingen moet de koper de verkoper schadeloos stellen.


9. Garantie
a.
De verkoper garandeert dat de geleverde goederen voldoen aan het contract. De garantie voor defecten is beperkt tot defecten in het ontwerp, de grondstoffen of de assemblage van de goederen door de verkoper en is niet geldig indien er geen bewijs bestaat, aangeleverd door de koper, van correct gebruik, onderhoud en opslag van de goederen.

Eindverbruiker

b. De garantie heeft een geldigheidsduur van 24 maanden, met uitzondering van elektrische onderdelen, welke begint op de leveringsdatum van de goederen af fabriek in Ronchi dei Legionari en welke is onderworpen aan de schriftelijke claim van de koper, uitgelegd in artikel 5.
c. Onder deze omstandigheden kan de verkoper kiezen tussen de volgende oplossingen: a) levering aan de koper van kostenloze goederen van dezelfde kwaliteit en kwantiteit (zonder meerwerk) als welke eerst onjuist of defect geleverd zijn, b) reparatie van de defecte goederen voor haar rekening of wijziging van de goederen die niet voldoen aan de eisen van het contract, c) terugbetaling aan de koper van het bedrag voor de reparatie of wijziging van de goederen, d) schriftelijk de annulering van het contract verklaren, middels terugbetaling van de prijs welke wordt aangeduid in de aankooporder, met retournering van de goederen naar de verkoper.
d. In het geval van een terugbetaling mag de verkoper de prijs op de aankooporder niet overschrijden.
e. De bovenstaande garantie omvat en vervangt eventuele andere verantwoordelijkheden van de verkoper en alle juridische garanties, uitgaven en schades voor defecten welke gerelateerd zijn aan de goederen. Zodra de garantie is verstreken, heeft de koper niet langer het recht om een claim in te dienen bij de verkoper.

Distributeurs, wederverkopers en bedrijven

f. De garantie dekt enkel de levering van defecte onderdelen en heeft een geldigheidsduur van 12 maanden vanaf de leveringsdatum van de goederen af fabriek in Ronchi dei Legionari, en welke is onderworpen aan de schriftelijke claim van de koper, uitgelegd in artikel 5, of aan het specifiek verzoek aan de verkoper om reparatie onder garantie.


10. Verantwoordelijkheid van de fabrikant
a. De verkoper is verantwoordelijk voor schade aan mensen of goederen, veroorzaakt door de geleverde goederen, uitsluitend in het geval van bewezen en ernstige nalatigheid in de productie van de hierboven genoemde goederen. In geen enkel geval is de verkoper verantwoordelijk voor indirecte of gevolgschade, verlies van productie of derving van winst.
b. Zonder in tegenspraak te zijn met het bovenstaande, biedt de koper de verkoper garanties voor acties welke worden ondernomen door derden welke schade hebben geleden als gevolg van geleverde goederen. De koper moet de verkoper schadeloos stellen voor schade welke is geleden door de claim.


11. Bestemming van de goederen en verantwoordelijkheid van de buiten-Europese importeur
Door aankoop van de goederen garandeert de buiten-Europese importeur de eindbestemming en het burgerlijke toepassing van de goederen en garandeert hij niet betrokken te zijn bij enigerlei militaire activiteit.


12. Behandeling van persoonsgegevens 

De door de Koper meegedeelde persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van het leveringscontract zullen door de Verkoper worden verwerkt in overeenstemming met de Europese Verordening nr. 2016/679 (GDPR),  zoals gewijzigd bij wetsbesluit nr. 196/2003, en in overeenstemming met de Verklaring inzake gegevensprivacy dat door de Verkoper (als Gegevensbeheerder) wordt verstrekt, beschikbaar op zijn website www.fogalrefrigeration.com.
(Rechtbank van Gorizia)


13. Jurisdictie
Voor eventuele handelingen welke plaats kunnen vinden in verband met dit Contract, zal de plaats van jurisdictie van de verkoper gelden. Niettegenstaande het voorgaande is de verkoper gerechtigd tot het voeren van een rechtshandeling tegen de koper in zijn land, waar de plaats van jurisdictie gevestigd is.


14. Slotbepalingen
De Italiaanse versie van deze verkoopvoorwaarden heeft voorrang op enigerlei andere taalversie.