fbpx

cool ideas to keep it fresh and warm

Verkoopvoorwaarden

Herziening 1 – 2023 (29.11.2023)

 

1.  Vooraf
a. Afgezien van specifieke, schriftelijk overeengekomen ontheffingen, reguleren de hiernavolgende algemene verkoopvoorwaarden alle huidige en toekomstige verkoopcontracten tussen de Partijen.
b. Onverminderd de uitdrukkelijk tussen de partijen overeengekomen overeenkomsten, zijn deze algemene voorwaarden onderworpen aan de Italiaanse wet, met verwijzing naar en toepassing, voor zover verenigbaar: van de communautaire regelgeving voor verkoop binnen de Gemeenschap (Verord. EU 1215/2012), internationale verdragen (Verdrag van Wenen 1980) voor niet-EG-verkoop. In het geval van tegenstrijdigheden tussen de toepasselijke regels, prevaleert de Italiaanse wet.

 

2. Uitvoering van het contract
a. Het contract wordt uitgevoerd als de verkoper de aankooporder ontvangt van de koper, volgens de offerte van de verkoper.b.
b. Acceptatie van de offerte van de verkoper – door de koper tot uitdrukking gebracht middels de aankooporder – is onherroepelijk.

 

3. Kenmerken van de goederen
a.Alle technische of commerciële informatie met betrekking tot gewicht, afmetingen, capaciteit, prijs en efficiëntie, getoond in catalogussen, brochures, folders, reclame-uitingen, tekeningen, prijslijsten en eventuele andere informatiebronnen over de goederen, dienen uitsluitend ter indicatie en zullen slechts bindend worden als deze uitdrukkelijk in het contact gespecificeerd zijn.
b.De verkoper behoudt het recht op het introduceren van passende veranderingen aan het product, zonder de belangrijkste essentiële specificaties van genoemde producten te wijzigen.


4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
a. De in de bestelling vermelde prijzen zijn vast en onveranderlijk voor de volledige duur van de levering.
b. Niettemin kunnen de in de bestelling vermelde prijzen worden verhoogd als gevolg van stijgingen van de grondstof- en/of energiekosten met meer dan 10%.
c. Betalingen moeten worden uitgevoerd volgens de contractbepalingen. Afrondingen of inhoudingen zijn niet toegestaan.b.
d.In het geval van vertraging van zelfs maar één termijn of betaling en, in het algemeen, van contractbreuk door de Koper, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de levering van de goederen en verdere leveringen op te schorten.
e. Een vertraging in de betaling impliceert de toepassing van wettelijke bankrentes volgens artikel 5 van het wettelijk decreet 231/02 (Richtlijn 2000/35/EG) (zesmaandelijkse ECB-rente, verhoogd met zeven basispunten).

 

5. Levering van de goederen
a.De levering van de goederen is af fabriek (EXW) Fogal Refrigeration S.r.l.
b.Zendingen van goederen zijn bestemd Ex Works Fogal Refrigeration Srl (Via F.lli Tambarin n.1, Ronchi dei Legionari/Go en Via Tambarin n. 26/b), zelfs als is overeengekomen dat de zending (of een deel daarvan) door de Verkoper wordt afgehandeld.
c. Een eventuele transportverzekering moet worden aangevraagd door de koper, welke daarvoor alle kosten draagt.
d. De Koper is verantwoordelijk voor enigerlei risico met betrekking tot het transport, onafhankelijk van de modaliteiten en het traject van de goederen.
e. De Koper is verplicht tot het ophalen van de goederen welke de verkoper ter beschikking heeft gesteld. Als er bij het ophalen vertraging optreedt, heeft de Verkoper het recht om de goederen te bewaren in een magazijn, ten laste van de Koper. De kosten voor het verplaatsen van de goederen naar het magazijn en de opslag zijn voor rekening van de Verkoper. Overdracht van de goederen in het magazijn staat gelijk aan levering aan de Verkoper, en de bijbehorende risico’s worden overgedragen aan de Verkoper.
f. Voor de oplevering is de Koper verplicht de geleverde goederen zorgvuldig te controleren en eventueel verlies of schade onmiddellijk te melden aan het transportbedrijf, met een aantekening op de vrachtbrief.
g. Eventuele klachten over de staat van verpakking, hoeveelheid, aantal of uiterlijke aspecten van de Goederen (zichtbare gebreken) moeten schriftelijk gerapporteerd worden aan de Verkoper, op straffe van verbeuring, binnen zeven dagen na ontvangst van de goederen, op straffe van verjaring, niet later dan vierentwintig maanden vanaf de leveringsdatum, met het detail van de vastgestelde defecten en afwijkingen.
h. Eventuele andere klachten over defecten die niet aangetroffen kunnen worden na een zorgvuldige inspectie bij ontvangst van de goederen (verborgen gebreken) moeten binnen zeven dag vanaf het moment van ontdekking van dergelijke gebreken schriftelijk gerapporteerd worden aan de verkoper, op straffe van verval van dit recht en niet later dan twaalf maanden vanaf de leveringsdatum, met het detail van de vastgestelde defecten en afwijkingen. In deze gevallen moet de koper de verpakking bewaren en het vervoersbedrijf onmiddellijk op de hoogte stellen, om de goederen onmiddellijk aan controle te onderwerpen.
i. Als er niet onmiddellijk een claim ingediend wordt, worden de goederen als geaccepteerd beschouwd en wordt voldaan aan de aankooporder.
j. Een eventuele claim ontheft de Koper niet van de verplichting tot (tijdige) betaling van de betwiste goederen of andere hangende betalingen.
k. De inspectie van de goederen, door de Koper (of aangesteld door de Koper) op de locatie van de Verkoper betekent een acceptatie van de goederen en vrijwaring van eventuele klachten of claims tegen de Verkoper.


6. Belemmeringen voor de goede uitvoering van het contract
a. De Verkoper mag zijn prestaties rechtmatig uitstellen of opschorten in het geval van gebeurtenissen waarover hij geen controle heeft, zoals stakingen, boycots, uitsluitingen, brand, oorlogen (al dan niet verklaard), burgeroorlogen, oproer en revoluties, vorderingen, embargo’s, noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid of pandemieën, stroomstoringen, vertragingen in de levering of het niet beschikbaar zijn van onderdelen of grondstoffen, of handelingen of nalatigheden van de Koper (bijv. het niet verstrekken van informatie die nodig is voor de levering van de Producten).
b. In het geval van een dergelijke onbeschikbaarheid, kan de Verkoper het onbeschikbare materiaal op wettige wijze vervangen door materiaal van dezelfde kwaliteit, oorsprong en duurzaamheid. Deze voorwaarde kan ertoe leiden dat niet wordt voldaan aan een vrijwillige vereiste zoals markering door derden.


7. Tekeningen, documenten en technische specificaties
a. Enigerlei tekening, documentatie, technische gegevens of software over de specificaties van goederen, of betrekking hebbende op de productie en de assemblage van de goederen welke ontvangen zijn door de koper, blijft exclusieve verantwoordelijkheid van de verkoper.
b. Zonder schriftelijke toestemming van de verkoper heeft de koper geen toestemming tot verkoop, uitwisseling, reproductie, gebruik voor doelstellingen welke niet in het contract vermeld staan, verzending of communicatie aan anderen welke niet betrokken zijn bij het contract, van gegevens, tekeningen, software en in het algemeen enigerlei technische informatie over de aangekochte goederen, afkomstig van de Verkoper.


8. Overdracht en behoud van eigendom
a.De eigendom van de goederen wordt overgedragen aan de Koper wanneer de goederen bij het vervoersbedrijf worden afgeleverd.
b. In het geval van onvolledige betaling of betaling na het moment van levering, blijft de eigendom van de goederen bij de Verkoper, tot de betaling is afgerond.
c. In dergelijke gevallen verbindt de Koper zich ertoe de nodige stappen te ondernemen om in het land waar de goederen zich bevinden een geldig eigendomsvoorbehoud ten gunste van de Verkoper te vestigen. De Verkoper is gemachtigd om op kosten van de Koper alle formaliteiten te verrichten die nodig zijn om het eigendomsvoorbehoud aan derden tegenwerpbaar te maken, met inbegrip van de registratie ervan bij de bevoegde autoriteit van het land van de Koper.
d.De koper moet samenwerken met de verkoper om de noodzakelijke maatregelen te treffen en te handhaven om de eigendomsrechten van de verkoper te beschermen. In deze gevallen heeft de koper geen toestemming tot wederverkoop, opgave of in garantie geven van de goederen tot de betaling is afgerond.e.
e. In het geval van niet naleven van bovenstaande bepalingen moet de koper de verkoper schadeloos stellen.


9. Garantie van de Verkoper
a. De Verkoper garandeert dat de geleverde goederen voldoen aan het contract. De garantie voor defecten is beperkt tot defecten in het ontwerp, de grondstoffen of de assemblage van de goederen door de verkoper en is niet geldig indien er geen bewijs bestaat, aangeleverd door de koper, van correct gebruik, onderhoud en opslag van de goederen.

Eindverbruiker
b. De garantie heeft een geldigheidsduur van vierentwintig maanden, met uitzondering van elektrische onderdelen, welke begint op de leveringsdatum van de goederen af fabriek in Ronchi dei Legionari en welke is onderworpen aan de schriftelijke claim van de koper, uitgelegd in artikel 5.c.
c. Onder deze omstandigheden kan de verkoper kiezen tussen de volgende oplossingen: a) levering aan de Koper van kosteloze goederen van dezelfde kwaliteit en kwantiteit (zonder meerwerk) als welke eerst onjuist of defect geleverd zijn, b) of reparatie van de defecte goederen voor haar rekening of wijziging van de goederen die niet voldoen aan de eisen van het contract, c) of terugbetaling aan de Koper van het bedrag voor de reparatie of wijziging van de goederen, d) of schriftelijk de annulering van het contract verklaren, middels terugbetaling van de prijs welke wordt aangeduid in de aankooporder, met retournering van de goederen naar de Verkoper.
d. In het geval van een terugbetaling mag de Koper de prijs op de aankooporder niet overschrijden.
e. De bovenstaande garantie omvat en vervangt eventuele andere verantwoordelijkheden van de verkoper en alle juridische garanties, uitgaven en schades voor defecten welke gerelateerd zijn aan de goederen. Zodra de garantie is verstreken, heeft de koper niet langer het recht om een claim in te dienen bij de Verkoper.

Distributeurs, Dealers en bedrijven
De garantie dekt enkel de levering van defecte onderdelen en heeft een geldigheidsduur van 12 maanden vanaf de leveringsdatum van de goederen af fabriek in Ronchi dei Legionari, en welke is onderworpen aan de schriftelijke claim van de koper, uitgelegd in artikel 5, of aan het specifiek verzoek aan de verkoper om reparatie onder garantie.


10. Verantwoordelijkheid van de fabrikant
a. De Verkoper is alleen aansprakelijk voor schade aan personen of zaken veroorzaakt door de verkochte goederen in geval van zijn bewezen grove nalatigheid bij de fabricage van de goederen. In geen geval is de Verkoper aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, productieverlies of winstderving.
b. Zonder in tegenspraak te zijn met het bovenstaande, biedt de Koper de Verkoper garanties voor acties welke worden ondernomen door derden welke schade hebben geleden als gevolg van geleverde goederen. De Koper moet de Verkoper schadeloos stellen.


11. Bestemming van de goederen en aansprakelijkheid van de niet-Europese importeur
Met de aankoop van de goederen garandeert de niet-Europese importeur de eindbestemming en het civiele gebruik van de goederen en alle onderdelen van de aangekochte goederen, met uitsluiting en uitsluiting van elke vorm van militaire activiteit.


12. Verwerking van Persoonlijke gegevens

Behandeling van persoonsgegevens De door de Koper meegedeelde persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van het leveringscontract zullen door de Verkoper worden verwerkt in overeenstemming met de Europese Verordening nr. 2016/679 (GDPR), zoals gewijzigd bij wetsbesluit nr. 196/2003, en in overeenstemming met de Verklaring inzake gegevensprivacy dat door de Verkoper (als Gegevensbeheerder) wordt verstrekt, beschikbaar op zijn website www.fogalrefrigeration.com.


13. Meerstappenbemiddelings- en arbitrageclausule (Kamer van Arbitrage van Milaan)
a. De partijen zullen alle geschillen van contractuele of niet-contractuele aard, die betrekking hebben op, verband houden met of voortkomen uitde contracten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, voorleggen aan de verzoeningspoging voorzien door de Kamer van Arbitrage van Milaan.
b. Als deze poging mislukt, worden voornoemde geschillen beslecht door arbitrage overeenkomstig het reglement van de Kamer van Arbitrage van Milaan, waarbij één arbiter wordt benoemd in overeenstemming met dit reglement.
c. De plaats van de procedure is Milaan en wordt gevoerd in het Italiaans (als de partijen Italiaans zijn), of in het Engels (als een partij buitenlands is en de voorkeur geeft aan Engels).

 
14. Slotbepalingen
De Italiaanse versie van deze verkoopvoorwaarden heeft voorrang op enigerlei andere taalversie.